Nyheter

Breddad rekrytering till konstnärliga och estetiska utbildningar

2021-12-01

Den 25 november 2021 genomförde Skånes folkhögskolor tillsammans med Region Skåne och Skånes Studieförbund i Samverkan ett seminarium med syftet att stärka samverkan och det angelägna arbetet för att bredda rekryteringen och deltagandet inom estetiska och konstnärliga utbildningar för vuxna. Här är slutsatserna från seminariet.

Fokus för seminariet var att utbyta kunskaper, erfarenheter och idéer om vad förändringsarbetet med breddad rekrytering och deltagande konkret innebär, därför var det upplagt som en workshop med korta presentationer som varvades med diskussion i grupper.

Moderator för seminariet var Emmanuelle Sylvain från den antirasistiska och feministiska tankesmedjan och resurscentret Interfem, som driver projekt, ger ut böcker och utbildar med intersektionella perspektiv i fokus. Under dagen diskuterades följande frågeställningar:

  1. Vad är breddad rekrytering och breddat deltagande?
  2. Hur når vi potentiella målgrupper för utbildningen?
  3. Vilka förutsättningar och insatser krävs för ett metodiskt arbete med breddad rekrytering och -deltagande?
  4. Hur kan vi arbeta för fler metodiska och långsiktiga samarbeten mellan utbildningsanordnare och kulturlivet?

På seminariet presenterades även statistik från SCB om hur det ser ut med mångfalden på folkhögskolornas, universitetens och högskolornas estetiska och konstnärliga utbildningar samt ett par nedslag i för ämnet relevanta rapporter och studier.

Målet var att var varje seminariedeltagare skulle komma tillbaka till sitt arbete med nya idéer om vad vi konkret kan göra för att öka mångfalden bland deltagarna på våra utbildningar och kurser. Presentationerna och slutsatserna från seminariet går att ta del av här:

Samlade presentationer från seminarium om breddad rekrytering 2021-11-25

Sammanställning av idéer och förslag på åtgärder för breddad rekrytering 2021-11-25.

Seminariet arrangerades inom ramen för överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne.Överenskommelsen är baserad på sju tematiska områden som parterna är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt. Tre av dessa är demokrati, mångfald och kultur, vilka är särskilt aktuella för detta seminarium. Överenskommelsen ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Målet är att tillsammans skapa långsiktiga samarbeten för de gemensamma samhällsutmaningarna som både folkbildningen och Skåne står inför.