Projekt

Samverkan yrkesvux 2021

Pusselbitar

Stärkt kompetensförsörjning genom samverkan

Förstudie: Möjligheter och hinder för ökad samverkan mellan Skånes folkhögskolor och yrkesvux.

Region Skåne har beviljat föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan medel för att bedriva en förstudie om förutsättningarna för en ökad samverkan mellan folkhögskolor och yrkesvux i syfte att stärka kompetensförsörjningen och bredda vägarna för individerna att nå självförsörjning.

Förstudien har genomförts som semistrukturerade intervjuer med företrädare, främst förvaltningschefer och rektorer, på Arbetsmarknadsenheter, yrkesvux och folkhögskolor.

Det finns idag ett flertal yrkesutbildningar på folkhögskolorna i Skåne, i studien presenteras säkerhets-, undersköterske-, barnskötar-, fastighetsskötar- och kockutbildning för att visa på befintliga utbildningar på folkhögskolor, men även om och vilka hinder som funnits vid deras tillkomst. Kunskapsbrist och olika nomenklatur har dominerat som stötestenar.

Förstudien visar att folkhögskolorna ser möjligheter i ökad samverkan med yrkesvux framför allt gällande att delta i regionens kompetensförsörjning, möta statens syften för folkhögskolorna samt att ses som en legitim utbildningsaktör. De ser även ökade möjligheter för sina deltagare att komma in på yrkesutbildningar. Folkhögskolorna ser hinder om de förlorar sin frihet i försök att likna andra utbildningsformer och trycker hårt på att vara motsvarande andra utbildningar, inte identiska.

Yrkesvux och arbetsmarknadsenheter är positiva till ökad samverkan om den är kompletterande och inte konkurrerande. De ser möjligheter genom samverkan med folkhögskolorna att ge elever de har svårt att möta en bättre chans. De kan i olika grad se mellanrum, framför allt mellan SFI och yrkesutbildningar där folkhögskolorna kan ha preparandutbildningar. De ser även möjligheter till ökad rekrytering till av arbetsmarknaden efterfrågade utbildningar för att fylla få elevplatser där det finns få deltagare. Som främsta hinder ser de kommunala aktörerna konkurrerande verksamhet, finansieringsfrågor och gränsdragningsfrågor gällande huvudmannaskap, styrdokument, organisation och intyg.

Alla intervjuade parter anser att kunskapsläget om varandras verksamheter i dagsläget är lågt och att SYV är en nyckel att i ett första skede skapa mer kunskap om varandra.

Förstudiens slutsatser är att det finns en god vilja och intresse för att samverka i högre grad men samverkan problematiseras ju mer operativ den blir. Förstudien ser tre vägar framåt.

  • För det första ökad organiserad samverkan mellan SYV från de olika utbildningsformerna.
  • För det andra operativ samverkan gällande preparandkurser och/eller gemensamma utbildningar.
  • För det tredje strategisk planering där folkhögskolor finns med som en part i regionens kompetensförsörjning och i de sammanhang där möten sker mellan befattningshavare i yrkesvux, regionalt eller delregionalt.