Projekt

Förstärkt vägledning 2021

Förstärkt vägledning mot arbetsmarknaden för asylsökande och nyanlända

Under 2020 och 2021 genomfördes ett projekt på tre pilotfolkhögskolor i Skåne med syftet att utveckla metoder för stärkt vägledning och kompetenskartläggning av asylsökande och nyanlända deltagare på folkhögskolan och därmed öka målgruppens förutsättningar för inträde i vidare studier eller arbete.

Under våren 2020 kontaktade Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne föreningen Skånes folkhögskolor för att diskutera möjligheten att utveckla vägledning mot arbetsmarknaden för asylsökande inom ramen för TIA verksamheten vid Skånes folkhögskolor. Bakgrunden var bland annat Statskontorets utvärdering av TIA från 2019 som visade att folkbildningens insatser för asylsökande rustar deltagarna väl inför kommande SFI studier, men inte i lika hög grad förbereder dem för insteget till arbetsmarknaden.

Region Skåne beviljade i juni 2020 medel till Albins, Munka och Sundsgårdens folkhögskolor för genomförande av pilotprojekten. Dessa utvecklingsmedel avsåg att förstärka tidigare beviljade TIA-medel från Länsstyrelsen och gav de tre pilotskolorna utrymme att avsätta extra arbetstid för SYV (motsvarande) för att genomföra förstärkta utvecklingssamtal, extra arbetstid för språkstöd/tolk samt kompetensutvecklingsinsatser för de som utför samtalen.

Pilotprojektet vid de tre skolorna har pågått under ett läsår hösten 2020 och våren 2021.

Under hösten 2021 inbjöds samtliga Skånes folkhögskolor till en inspirations- och spridningskonferens för att få del av erfarenheterna från pilotprojektet. Konferensen hölls den 12 november 2021 vid Sundsgårdens folkhögskola. Nedan slutrapport sammanfattar de tre skolornas erfarenheter under projektet. Underlaget för rapporten kommer dels från de tre skolorna dels från redovisningen och diskussionerna vid de avslutande konferensen 12 november.