Nyheter

Skillnader mellan regionernas ersättningar till folkhögskolor

2022-06-07
Liten planta som växer ur en hög med mynt

 RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, har gjort en sammanställning av regionernas ersättningar till folkhögskolorna vad gäller både mobilitetsstöd och det inomregionala stödet. Sammanställningen visar att finns skillnader i ersättningsnivåer mellan regionerna. 

Under våren 2022 har RIO genomfört en enkätundersökning där respektive region fick ange sin nivå på mobilitetsstödet och det inomregionala stödet samt om momskompensation ingår i det inomregionala stödet. Samtliga regioner har svarat.

Region Skåne har ett mobilitetsstöd på 288 kr och ett inomregionalt stöd på 370 kr, vilket innebär en lägre finansiering för de skåningar som studerar i en annan region. Dessa ersättningar ligger dessutom lägre en majoriteten av övriga regioners.

Skånes folkhögskolor i samverkan anser att det inomregionala bidraget ska likställas med mobilitetsersättningen för att på så sätt trygga långsiktiga och likvärdiga villkor för deltagarna oavsett på vilken folkhögskola de studerar. Detta under förutsättning att:

  • Regionerna följer praxis om en medfinansiering om 25 % per deltagarvecka (årsplats)
  • Deltagarveckans (årsplatsens) värde är det samma, oavsett på vilken skola deltagaren studerar
  • Det regionala bidraget räknas upp i takt med pris- och löneökningar
  • Det skapas en enhetlig och tydlighet i rapportering och uppföljning av bidrag

Detta skulle dessutom ge folkhögskolorna bättre förutsättningar att planera sin verksamhet utifrån förutsägbara och långsiktiga ekonomiska villkor.

Här hittar du RIO:s sammanställning av Sveriges regioners mobilitetsstöd och inomregionalt stöd till folkhögskolor 2022