Nyheter

Region Skåne inför en ny ersättningsmodell för folkhögskolorna

2022-02-17

Region Skåne reformerar sin modell för fördelning av det regionala bidraget till folkhögskolorna i Skåne. Den nya modellen innebär att regionen från och med den 1 augusti 2022 ersätter folkhögskolorna i Skåne med 370 kronor per deltagarvecka. Skånes folkhögskolor i samverkan är positiva till reformeringen, men anser att regionen ska följa den vedertagna praxisen om att medfinansiera genomförda deltagarveckor med 25 procent, det vill säga med minst 400 kr.

– Vi anser att det är viktigt att värna och stärka utbildningsformen folkhögskola som en egen del av Sveriges utbildningsystem i syfte att upprätthålla vår demokrati genom att ge alla människor möjlighet att forma utvecklingen av sina egna liv och samhället. En avgörande insats för detta är att trygga långsiktiga och likvärdiga villkor för deltagarna oavsett var i landet de studerar, säger Leif Nordin, ordförande i Skånes folkhögskolor i samverkan.

Den 4 februari 2022 fattade Regional Utvecklingsnämnden i region Skåne beslut om att reformera de senaste årens ersättningsmodell med ett tak för fördelningen av det inomregionala bidraget i Skåne samt att folkhögskolorna från och med den 1 augusti ska ersättas med 370 kr per deltagarvecka. Skånes folkhögskolor i samverkan ser beslutet som en direkt konsekvens av införandet av SKR:s överenskommelse om mobilitetsersättningen och detta är steg i rätt riktning att likställa det regionala stödet till folkhögskolorna för att på sikt skapa likvärdiga villkor för deltagarna.

Föreningen värdesätter Region Skånes ambition, under förutsättning att målet för den inomregionala ersättningen till folkhögskolorna är:

  • Att regionerna ska följa praxis om en medfinansiering till det statliga stödet om 25 % per genomförd årsplats (deltagarvecka)
  • Att årsplatsens (deltagarveckans) värde är det samma, oavsett på vilken skola deltagaren studerar
  • Att det regionala bidraget räknas upp i takt med pris- och löneökningar
  • Att det skapas en enhetlig och tydlighet i rapportering och uppföljning av bidrag

– Vi, folkhögskolor, är flexibla och kvalificerade samarbetspartners för Regionen. Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att bland annat utjämna utbildningsklyftor, främja sysselsättning och kompetensförsörjning och vara en betydande drivkraft och arena för såväl kulturlivet som föreningslivet och civilsamhället. Därför är det också viktigt att regionen ger oss förutsättningar för att planera vår verksamhet utifrån förutsägbara och långsiktiga ekonomiska villkor, säger Ulrika Gleisner ledamot i Skånes folkhögskolor i samverkans styrelse och bidragsgrupp samt rektor Eslövs folkhögskola

Här kan du ta del av Regional utvecklingsnämnden i Skånes underlag till beslutet om ersättning till folkhögskolor.

Här kan du ta del av SKR:s överenskommelse om mobilitetsersättning.