Projekt

Validering 2015

Validering

Validering Kompetensplattform

Föreliggande rapport har som syfte att på ett beskrivande sätt återspegla arbetet inom ramen för pilotprojekt Validering Kompetensplattform – ägt av föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan (SFiS).

Rapporten utgör en del av projektledarens uppdrag att återföra det samlade lärande som sex månaders intensivt arbete på fyra av Skånes folkhögskolor har genererat. Rapporten beskriver de principer, teorier och metoder som legat till grund för projektgruppens arbete.

Ambitionen är att ge läsaren förståelse för varje komponent för sig, såväl som för sambanden mellan de olika delarna. I rapporten presenteras material som av projektledningen ses som nyckelfaktorer, samt resonemang kring frågeställningar som bedöms vara centrala för den fortsatta utvecklingen.

Projektägaren, styrgruppens representanter samt övriga samverkande aktörer representerade i Kompetenssamverkan Skåne (KoSS), är alla lämpliga mottagare av rapporten.

Projektet har resulterat i något som skulle kunna liknas vid en betaversion av en struktur för validering av generell kompetens. Strukturen är ett försök att nyttja de folkbildningsmässiga värdena för att identifiera kunskaper och kompetenser av generell karaktär. Den ger också förutsättningar till en bedömning och värdering av dessa.

Slutprodukten är en dokumentation bestående av en meritportfölj, ett europass (cv) och ett kompetensintyg. Fokus för valideringen ligger på individens utveckling i form av stärkt självkänsla och ökat självförtroende.