Projekt

Kompetensförsörjning 2013

Kompetensförsörjning

Folkhögskolan – en del av Skånes kompetensförsörjning

Föreningen Skånes Folkhögskolor i Samverkan, där samtliga 17 skånska folkhögskolor ingår, har i samarbete med Region Skåne tagit initiativ till denna rapport. Rapporten har som syfte att belysa folkhögskoleutbildningarnas möjligheter att medverka till ungas etablering på arbetsmarknaden.

En central slutsats är att folkhögskolorna har potential att spela en framträdande roll i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet i Skåne och därmed utgöra en aktiv part i uppbyggnaden av de regionala kompetensplattformarna. Folkhögskolorna utgör med sin verksamhetsmässiga, pedagogiska och organisatoriska särart en unik skolform. Skolorna har därigenom goda möjligheter att nå dem som av olika skäl inte uppnått behörighet för vidare studier, som saknar arbetslivserfarenhet eller som är särskilt utsatta. I Skåne är gruppen som varken arbetar eller studerar högre än i andra delar av landet.

Som framgår av rapporten har folkhögskolorna vid sidan av allmänna kurser och studiemotiverande kurser en rad välrenommerade profilkurser. Flera skolor har kurser för funktionshindrade. Det mångfasetterade kursutbudet gynnar pedagogik och utbildningsmiljö där de individuella förutsättningarna är i fokus.

Rapporten bör ge underlag till Region Skåne, folkhögskolorna och andra berörda aktörer att möta de nya krav och utmaningar som samhällsutvecklingen ställer.

Rapporten har utarbetats av Jonas Olofsson och Desirée Annvir, Anders Axelsson, Carin Peters. Styrelsen för föreningen Skånes folkhögskolor i Samverkan har ingått som referensgrupp.