Projekt

FOPA 2018

Folkbildningens plattform för kompentensutveckling och arbetsmarknad i Skåne

Ett projekt finansierat av Region Skåne

Projektet syftar till att skapa en gemensam bild av folkbildningens potential inom området Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, och en plattform för fortsatt arbete. Detta uppnår vi genom att vi kartlägger och sammanställer folkbildningens pågående insatser och verksamheter. Vidare genom att vi synliggör och marknadsför folkbildningens potential inom kompetensförsörjning och arbetsmarknad för externa samarbetspartners. Med denna plattform som grund, skapar vi förutsättningar för en utvecklande samverkan och underlag för prioritering av rätt insatser i nästa steg.

Vårt projekt kan schematiskt beskrivas utifrån två perspektiv:

 1. Internt synliggörande och identitetsskapande arbete med fokus på potential (studieförbund och folkhögskolor). Detta når vi genom att:
  • Synliggöra/kartlägga för varandra vad vi gör, vad vi kan och med vilka samarbetsparter vi har en hållbar och kontinuerlig dialog samt vilka finansiärer vi arbetar med ( staten, ESF, Arvsfond, Finsam etc.
  • Identifiera det som förenar de olika organisationerna inom studieförbunden och folkhögskolorna
  • Utröna vad det finns för gemensam potential, och ökad nytta för målgruppen, i att samarbeta med kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor.
 2. Externt synliggörande och samverkande arbete. För att nå detta mål bedömer vi att vi behöver öka kunskapen om folkbildningens specifika möjligheter, inom ramen för projektområdet hos våra externa samverkanspartners, såsom:
  • Arbetsförmedlingen
  • KoSS
  • Akademin och andra lärosäten
  • Migrationsverket
  • Länsstyrelsen och Partnerskap Skåne
  • Kommunförbundet Skåne
  • Kommuner
  • Arbetsliv/näringsliv m.fl.

Parterna genomför ett pilotprojekt på någon/några ort/orter i Skåne

Genomförande: En styrgrupp, som består av en representant för Region Skåne och två representanter vardera från folkhögskolor och studieförbund, leder arbetet med projektet. En projektledare, Stefan är i gång med steg 1, det interna kartläggningsarbetet.