Nyheter

Åtgärder för att värna och stärka utbildningsformen folkhögskola

2022-05-10
En gul post-it-lapp med en illustration av en lysande glödlampa som är fäst på en anslagstavla

Idag presenterar Skånes folkhögskolor i samverkan fyra förslag på politiska åtgärder som syftar till att värna och stärka utbildningsformen folkhögskola som en egen del av Sveriges utbildningssystem.

Det är både en förutsättning för demokratin och en demokratisk rättighet att alla människor har möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för att kunna forma utvecklingen av både sina egna liv och samhället. Genom att värna och stärka utbildningsformen folkhögskola som en egen del av Sveriges utbildningssystem, kan staten, regionerna och kommunerna erbjuda flera vägar till ökad kunskap och bildning för vuxna och på så sätt upprätthålla en viktig grund i vårt demokratiska samhälle.

Detta låter sig göras genom att ansvariga politiker på såväl riksnivå som på regional och kommunal nivå genomför åtgärder på följande fyra områden som är avgörande för utbildningsformen folkhögskola.

 • Samverka för hållbar samhällsutveckling
  Utbildningsformen folkhögskola som en egen del av Sveriges utbildningssystem ger goda förutsättningar för myndigheter, regioner och kommuner att samverka med folkhögskolorna för en hållbar samhällsutveckling. Detta inom t.ex. områdena för bildning, sysselsättning, integration och kompetensförsörjning, men också för kulturlivet och civilsamhället. Här är överenskommelsen mellan Folkbildningen och Region Skåne ett gott exempel på sådan samverkan, som skulle kunna fördjupas och breddas ytterligare med Skånes kommuner.
 • Skydda självförvaltningsmodellen
  Grunden för att utbildningsformen folkhögskola är en egen del av Sveriges utbildningssystem är att den är fri och frivillig. Förutsättningen för detta är att staten håller fast vid den demokratiska principen om armslängds avstånd genom att bevara och skydda modellen för folkbildningens självförvaltning.
 • Tillgodose deltagarnas rättigheter och motsvarande behörigheter
  För att utbildningsformen folkhögskolan ska fungera som en egen del av Sveriges utbildningsystem behöver den ha en erkänd legitimitet genom att deltagarnas rättigheter och motsvarande behörigheter tillgodoses. Ett sätt att ytterligare stärka utbildningsformen folkhögskola som en egen del av utbildningssystemet är därför att införa en egen behörighet för yrkesfolkhögskola med en bedömning som motsvarar den från Yrkeshögskolan och Yrkesvux.
 • Trygga långsiktiga och likvärdiga villkor för deltagarna
  En avgörande insats för att värna och stärka utbildningsformen folkhögskola som egen del av Sveriges utbildningssystem är att trygga långsiktiga och likvärdiga villkor för deltagarna oavsett var i landet de studerar. Därför föreslår vi att såväl mobilitetsersättningen som det inomregionala stödet ska likställas och att samordningen och hanteringen av dessa, liksom det statliga stödet, ska ske via Folkbildningsrådet samt att både det statliga och regionala anslaget för årsplatser på folkhögskola anpassas till pris- och löneökningar genom indexreglering.

Folkhögskolorna är flexibla och kvalificerade samarbetspartners för att kunna möta samhällets utmaningar. Tillsammans kan vi se till alla människor har möjlighet att forma utvecklingen av sina egna liv och samhället.

Här kan du läsa vår ordförande Kenneth B Ferms debattartikel  ”Stärk den utbildningsform som folkhögskolorna utgör” i Sydsvenskan.