Projekt


FOPA

Folkbildningens plattform för kompentensutveckling och arbetsmarknad i Skåne

Ett projekt finansierat av Region Skåne

Projektet syftar till att skapa en gemensam bild av folkbildningens potential inom området Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, och en plattform för fortsatt arbete. Detta uppnår vi genom att vi kartlägger och sammanställer folkbildningens pågående insatser och verksamheter. Vidare genom att vi synliggör och marknadsför folkbildningens potential inom kompetensförsörjning och arbetsmarknad för externa samarbetspartners. Med denna plattform som grund, skapar vi  förutsättningar för en utvecklande samverkan och underlag för prioritering av rätt insatser i nästa steg. 

 Vårt projekt kan schematiskt beskrivas utifrån två perspektiv:

 1. Internt synliggörande och identitetsskapande arbete med fokus på potential (studieförbund och folkhögskolor). Detta når vi genom att:
  • Synliggöra/kartlägga för varandra vad vi gör, vad vi kan och med vilka samarbetsparter vi har en hållbar och kontinuerlig dialog samt vilka finansiärer vi arbetar med ( staten, ESF, Arvsfond, Finsam etc.
  • Identifiera det som förenar de olika organisationerna inom studieförbunden och folkhögskolorna
  • Utröna vad det finns för gemensam potential, och ökad nytta för målgruppen, i att samarbeta med kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor.
   
 2. Externt synliggörande och samverkande arbete. För att nå detta mål bedömer vi att vi behöver öka kunskapen om folkbildningens specifika möjligheter, inom ramen för projektområdet hos våra externa samverkanspartners, såsom:
  Arbetsförmedlingen
  KoSS
  Akademin och andra lärosäten
  Migrationsverket
  Länsstyrelsen och Partnerskap Skåne
  Kommunförbundet Skåne
  Kommuner
  Arbetsliv/näringsliv  m.fl.

Parterna genomför ett pilotprojekt på någon/några ort/orter i Skåne
Genomförande: En styrgrupp, som består av en representant för Region Skåne och två representanter vardera från  folkhögskolor och studieförbund, leder arbetet med projektet. En projektledare, Stefan är i gång med  steg 1, det interna kartläggningsarbetet.